[ALB] Plotësoni të gjitha pyetjet e mëposhtme në Anglisht. Ju jeni përgjegjës për informacionin që jepni, i cili do të pasqyrohet tek formularët mjekësorë që do të dorëzohen në Seksionin Konsullor. Secili aplikant i vizës duhet të plotësojë dhe të dorëzojë një formular më vete. Lutemi aplikoni vetëm një herë!

[ENG] Fill out all fields below in English language. The information you provide here will be entered in your medical form that will be submitted to the U.S. Consular Section, therefore please provide accurate information. Please apply only once!